Close
Rzetelny Kwaterodawca to firma zajmująca się....
REGULAMIN KORZYSTANIA ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
RzetelnyKwaterodawca

data aktualizacji: 24.09.2019 r.

Administratorem serwisu  RzetelnyKwaterodawca.pl (dalej jako Serwis) jest StudioNet Media Danuta Grzegorczyk, Infoturystyka.pl z siedzibą w Kielcach, przy ul. Górnej 20/108, kod 25-415, nip 657-250-3372, email danuta@studio-net.pl  (dalej jako Administrator). Dostęp do Serwisu może mieć każdy użytkownik, pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać.

W poniższym Regulaminie zawarte są zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Administratora. Regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

Zamieszczenie obiektu turystycznego w programie jest równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi.

Wszelkie zawarte w Serwisie oraz Usłudze Strony WWW rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, a także Ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§1.

DEFINICJE

 1. „Rzetelny Kwaterodawca ” to Program ma na celu zwiększenie wiarygodności, zaufania oraz budowaniu pozytywnego wizerunku obiektu. Realizacja tych celów odbywa się poprzez przyznanie Certyfikatu „Rzetelny Kwaterodawca”noraz uczestnictwo w Programie.
 1. Administrator – właściciel serwisu infoturystyka.pl oraz podmiot administrujący danymi osobowymi Użytkowników Serwisu -StudioNet Media Danuta Grzegorczyk, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Górnej 20/108, kod 25-415, nip 657-250-3372, email danuta@studio-net.pl
 2. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis oraz korzystająca z jego użyteczności, osoba która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie, osoba pozostawiająca za pośrednictwem Serwisu dane do kontaktu;
 3. Wnioskodawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe i akcyjne
 4. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Rztelnykwaterodawca.pl za prezentację obiektu noclegowego w ramach serwisu;
 5. Rezerwacja – zawarcie umowy na wynajem zgodnie z Ofertą przedstawioną przez Użytkownika oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Infoturystyka.pl.
 7. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
 8. Dane osobowe – wszelkie infomracje o Użytkowniku pozwalające na jego pośrednią lub bezpośrednią identyfikację;
 9. Przetwarzanie danych – proces przesłania, odczytu, kopii danych Użytkownika w celu ich wykorzystania w ramach pracy Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora;

§2.

Zakres przedmiotowy umowy

 1. W ramach umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, serwis udostępnia za pomocą panelu administracyjnego informację handlową obejmującą:
  1. dane teleadresowe obiektu,
  2. oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie,
  3. opis główny prezentowanego obiektu noclegowego,
  4. opis dodatkowy w postaci ofert promocyjny (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),
  5. cennik,
  6. do 30 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt
 2. Dokonanie aktualizacji oraz zmian w ofercie przez Użytkownika za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne.

§3.

Warunki uczestnictwa w Programie

 1. W celu przystąpienia do Programu i Certyfikacji Wnioskodawca zobowiązany jest

do zaakceptowania niniejszego regulaminu który każdorazowo zostanie dołączony

do umowy.

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu i Procesu Certyfikacji jest złożenie formularza oraz przejście pozytywnej weryfikacji:

Uczestnikiem Programu może zostać obiekt, który na dzień przystępowania do Programu spełnił łącznie

następujące warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą lub obiekt wpisany jest  do Ewidencji Gminy,

2) Obiekt posiada nienaganną opinię w internecje

3) wyraził zgodę na publikowanie przez Rzetelny Kwaterodawca danych dotyczących jego firmy w ramach Programu:

– pełna i skrócona nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),

– organ rejestrowy oraz numer we właściwym rejestrze, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, oraz dane do stworzenia wizytówki na stronie Rzetelny Kwaterodawca

4)zobowiązał się do ich aktualizacji w czasie trwania Programu,

5) zobowiązał się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych (o ile je posiada) oraz załączania

Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,

6) potwierdził chęć uczestnictwa w Programie poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu w systemie kliknięciem w link. Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie w

sposób określony powyżej oznacza, że uczestnik Programu zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i

wyraża zgodę na jego postanowienia.

7). Dane określone  publikowane są w Wizytówce zgodnie z danymi wskazanymi przez Uczestnika

Programu w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się do systemu lub przekazane za pośrednictwem opiekuna z Centrum

Obsługi Klienta. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych.

8) Uczestnik zobowiązany jest do oświadczenia, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Rzetelnykwaterodawca.pl.

9) Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że Rzetelny Kwaterodawcz jest administratorem jego danych osobowych w myśl art. 7 pkt. 4

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883).

10) Aktualizacja oraz zmiana Danych na stronie www jest możliwa za pośrednictwem Redakcji Serwisu pod numerem telefonu: 603-404-338 , a także za pomocą panelu administracyjnego Serwisu Infoturystyka.pl.

11) Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW powoduje jednoczesną zmianę Danych w Serwisie Rzetelnykwaterodawca.pl.

12) Rzetelnykwaterodawca.pl zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych na stronie www, w przypadkach zamieszczania przez Użytkowników Danych w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu. Infoturystyka.pl nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamianie Użytkownika.

§4.

Okres trwania uczestnictwa

1 Certyfikat jest nadawany na okres 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Wnioskodawcy

przez Komisję Certyfikacyjną.

2 Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedstawienia szerszej oferty

handlowej w trakcie trwania Programu.

3 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia uczestnika z Programu bez podania

przyczyny lub w sytuacji naruszenia zasad Programu.

4 W przypadku upłynięcia terminu ważności i nieprzedłużenia Certyfikatu, bądz nie uregulowaniu abonamentu uczestnik zostaje

wykreślony z bazy  tym samym uczestnik traci prawo do posługiwania się certyfikatem papierowym, elektronicznym oraz logo programu.

Uczestnik traci także możliwość korzystania z dodatkowych usług, które zapewnia

Organizator.

5 Uczestnik ma prawo do przedłużenia okresu ważności Certyfikatu nie wcześniej niż 30 dni

kalendarzowych przed końcem daty ważności wydanego już Certyfikatu.

§5.

 1. Rzetelny Kwaterodawca zastrzega możliwość wykluczenia z Programu lub zawieszenia uczestnictwa w Programie tych Uczestników Programu,

którzy nie spełniają wymogów określonych co do których otrzymała uzasadnione informacje o

nieprzestrzeganiu standardów Regulaminu. Powyższe uprawnienie przysługuje Firmie w szczególności w przypadku

otrzymania uzasadnionych informacji, że Uczestnik Programu dopuścił się zachowania niegodnego sprzecznego z

zasadami .

 1. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie przez Uczestnika Programu lub wypowiedzenia Uczestnikowi

Programu uczestnictwa w programie, lub wykluczenia Uczestnika  Uczestnik Programu traci prawo doposługiwania się Wizytówką, Banerem Programu, Certyfikatem, logo Programu Rzetelny Kwaterodawca. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu, Organizator

zastrzega sobie prawo do nałożenia na Uczestnika kary w wysokości 1000 PLN za każde

naruszenie.  Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Rzetelny Kwaterodawca do dochodzenia odszkodowania bądź wynagrodzenia w tytułu bezprawnego korzystania z w/w znaków na zasadach ogólnych.

 1. Podmioty nieuczestniczące w Programie mają możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie Uczestników Programu, w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie

§6.

Opłaty związanie z uczestnictwem

 1. Złożenie wniosku oraz uczestnictwo w Programie Certyfikacyjnym Firm Godnych Polecenia i Zaufania na okres 12 miesięcy jest bezpłatne
 2. Opłata za przystąpienie do programu certyfikacyjnego wynosi 269 zł brutto
 3. Wydanie Certyfikatu w formie papierowej wraz z oprawą jest bezpłatne.
 4. Wydanie Certyfikatu w wersji elektronicznej (logo) jest bezpłatne.
 5. Akceptując regulamin jednocześnie Uczestnik Programu wyraża zgodę na przesyłanie

przez Organizatora faktur pro forma, faktur VAT, korekt oraz duplikatów drogą

elektroniczną (Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.

(DZ.U. 2012 nr 249 poz. 1661).

 1. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w Programie Certyfikacyjnym w trakcie jego trwania, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 2. Abonament uprawnia do korzystania z usługi przez czas określony, wskazany w Cenniku.
 3. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.
 4. Opłacenie Abonamentu jest równoznaczne z zawarciem między Użytkownikiem a Rzetelnykwaterodawca.pl umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament.
 5. Po upływie okresu, za który został opłacony Abonament Rzetelnykwaterodawca.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia warunków dalszej współpracy.

§7

Certyfikacja

Organizator przeprowadza proces eryfikacji w następujących etapach:

 1. Weryfikacja prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności agroturystycznej
 2. Weryfikacja nienagannej opinii w sieci
 3. Zbadanie Wnioskodawcy za pomocą różnych dostępnych kanałów informacyjnych o jego

wiarygodności, rzetelności oraz uczciwości,

 1. Wnioskodawca, który przejdzie pozytywnie proces weryfikacji zostanie poinformowany

drogą mailową o wyniku procesu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania

umowy, zaakceptowania regulaminu oraz wniesienia opłaty za uczestnictwo w Programie.

 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie przejdzie procesu weryfikacji nie otrzymuje certfikat Rzetelny Kwaterodawca. Wnioskodawca, który nie otrzyma Certyfikatu zostanie poinformowany o negatywnej decyzji drąga elektroniczną, tym samym zachowując prawo do odwołania się od niej i złożenia stosownych wyjaśnień w terminie do 14 dni roboczych

liczonych od dnia wysłania informacji.

§8.

Pakiet Uczestnika Programu Rzetelny Kwaterodawca

Przystępując do Programu, Uczestnik otrzymuje:

– Certyfikat w formie papierowej wraz z oprawą,

–  Certyfikat w wersji elektronicznej, logo do posługiwania się na stronie www, fakturach,

stopce E-mail,

– Wizualizację swojej firmy w bazie Rzetelny Kwaterodawca,

– baner programu do wstawienie na stronę

–  Link, który przekierowuje do Wizytówki Uczestnika Programu wraz z informacją o udziale w Programie, zamieszczany w automatycznie przyłączanym podpisie w poczcie elektronicznej

§9.

Upoważnienie

 1. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Rzetelnykwaterodawca.pl do wykorzystywania materiałów oraz treści umieszczonych, w ramach Serwisu oraz strony www.
 2. Użytkownik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Rzetelnykwaterodawca.pl z tytułu wykorzystywanych materiałów, o których mowa w pkt. 1
 3. pl zastrzega sobie prawo do umieszczania w subdomenie form reklamowych niezwiązanych z Użytkownikiem, w tym banerów reklamowych, linków tekstowych, artykułów sponsorowanych i innych form reklamowych standardowo przyjętych w Internecie.
 4. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie
  lub potencjalnie konkurencyjnych względem Rzetelnykwaterodawca.pl.
 5. Wygaśnięcie oraz nie przedłużenie okresu Abonamentu w Serwisie Rzetelnykwaterodawca.pl skutkuje jednoczesnym wygaśnięciem ważności podstrony

§10.

Odpowiedzialność Rzetelnykwaterodawca.pl

 1. pl nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu miejsc noclegowych w obiekcie i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.
 2. pl nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty ponosi Użytkownik.
 3. pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu czy też usługi Strony WWW, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Użytkownikami w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Gości oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. pl nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Gości Usługi Strony WWW związane z ofertą Użytkownika, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
 5. pl jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania ciągłości funkcjonowania oferty Strony WWW, z wyłączeniem odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenia serwerów.
 6. pl nie odpowiada za zgodność informacji ze stanem faktycznym, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści zarówno po stronie Użytkowników Serwisu jak i Gości wynikłe z niezgodności zaznaczonych kryteriów weryfikacyjnych ze stanem faktycznym.
  Skutki naruszenia Regulaminu. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone przez Infoturystyka.pl naruszenie Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, Inoturystyka.pl ma prawo bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z umowy. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Infoturystyka.pl.

§11.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres Infoturystyka.pl StudioNet Media, ul. Górna 20, 25-415 Kielce, w przypadku, gdy usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Rzetelnykwaterodawca.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§12.

Przetwarzanie danych i polityka prywatności

 1. pl zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz odpowiedniego prawa krajowe o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 3. Administrator w toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika może zbierać następujące dane osobowe:
  1. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, które są dostępne w Serwisie: dane identyfikacyjne, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  2. Dane zawarte w formularzu kontaktowym, które są dostępne w Serwisie: dane identyfikacyjne, adres e-mail, telefon kontaktowy, daty dotyczące rezerwacji;
  3. Dane osobowe związane z marketingiem bezpośrednim: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
  4. Dane osobowe związane z uczestnictwem w Konkurach: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, informacje przekazane w konkursie;
  5. Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych: imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, dane rezerwacji;
  6. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem: imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, dane rezerwacji, logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.;
  7. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej Administratora danych: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi elementami strony, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.
 4. Administrator wykorzystuje dane wskazane powyżej w następujących celach:
  1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu – dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w toku rejestracji konta Użytkownika i zamieszczenia Ogłoszenia, a także w celu dokonania rezerwacji w Obiekcie noclegowym, którego oferta znajduje się w Serwisie.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w powyższym zakresie na podstawie art 6 ust. 1 lit.  a, b, c i d RODO;

 1. Marketing bezpośredni – Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail oraz numery telefonów, informacje handlowe na temat usług świadczonych przez Administratora (np. w formie newsletterów, SMS), warunkiem przesyłania informacji marketingowych jest zgoda Użytkownika.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit.  a RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika;

 1. Konkursy – dane Użytkowników będą przetwarzane w celu kontaktu się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit.  a RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika;

 1. Wypełnienie zobowiązań prawnych – dane Użytkowników będą przetwarzane, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub postanowień sądów lub innych postanowień władz publicznych. Ponadto Administrator będzie używać danych osobowych Użytkownika do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze;

 1. Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem – dane osobowe Użytkowników, mogą być przetwarzane w celu zapobiegania stratom, uniemożliwienia korzystania z usług Administratora w sposób niezgodny z zasadami prawa oraz Regulaminem.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.  f RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu;

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej – wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu (zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej). Zgoda może również być wyrażona ustnie. Dodatkowo wyraźne i jednoznaczne działanie Użytkownika, po uprzednim poinformowaniu go o zbieraniu i przetwarzania jego danych osobowych, będzie przez Administratora traktowane jako zgoda na określone działanie.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit.  a RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika.

 1. Dane użytkowników, o których mowa powyżej usuwane będą odpowiednio:
  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora lub ochrony żywotnych interesów Użytkownika, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b, c, d   RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • a.i. posprzedażowej obsługi Użytkowników (np. obsługi reklamacji)
   • a.ii. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi;
   • a.iii. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie  czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit.  f  RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, nie wcześniej jednak niż do upływu okresu wzajemnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi lub do upływu konieczności ochrony uzasadnionego interesu Administrator;.
  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Nie wcześniej jednak niż do upływu okresu wzajemnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi związanych z treścią i zakresem wyrażonej zgody.
 2. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. Prawo dostępu do danych. Użytkownik ma prawo żądać informacji o tym które dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  2. Prawo do przenoszenia. Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi
  3. Prawo do poprawiania danych. Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
  4. Prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji:
   • a.i. niezakończone postępowanie w celu ochrony uzasadnionego interesu faktycznego lub prawnego Administratora;
   • a.ii. brak zapłaty Abonamentu;
   • a.iii. w przypadku dokonania transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dane osobowe zostaną zachowane w celach księgowych i rachunkowych.
  5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego poprzez kontakt z Administratorem danych na adres e-mail danuta@studio-net.pl
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Dane Użytkownika zostaną usunięte nie wcześniej jednak niż po upływie okresu wzajemnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi lub do upływu konieczności ochrony uzasadnionego interesu Administrator.
  7. Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:
   • a.i. w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
   • a.ii. w przypadku gdy Użytkownik zgłosi niepoprawność danych osobowych, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
   • a.iii. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych.
   • a.iv. w przypadku gdy Administrator nie potrzebuje danych osobowych Użytkownika, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
  8. Prawo wniesienia skargi. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  9. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie wycofanie zgody nie będzie miało jednocześnie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 3. Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie h można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności: StudioNet Media Danuta Grzegorczyk, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Górnej 20/108, kod 25-415, nip 657-250-3372, lub bezpośrednio na adres mailowy anuta@studio-net.pl .
 4. Korzystanie z niektórych usług Administratora może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem danych. Powierzenie danych dotyczy przede wszystkim przetwarzania danych na potrzeby księgowe, hosting serwerowy (w tym Użytkownik poczty e-mail) oraz na potrzeby marketingowe. Jeżeli w skutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi (dalej jako „Podmiot przetwarzający”), przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie umowy zawieranej przez Administratora danych z Podmiotem przetwarzającym. Dane osobowe przekazane do Podmiotu przetwarzającego podlegać będą ochronie nie mniejszej niż ta gwarantowana przez Administratora.  Dodatkowo podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, oraz jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§13.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator udziela Uczestnikowi pełnomocnictwo na okres trwania umowy na publikację i reklamowanie informacji o swojej wiarygodności, rzetelności wydanym przez Organizatora w środkach masowego przekazu oraz za pomocą wszelkich innych dostępnych form reklamowych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszystkich zmianach Uczestnik programu zostanie poinformowany
 1. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie i treści regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 1. Niniejszy regulamin jest wiążący i jego akceptacja oznacza zgodę na wszystkie jego postanowienia.